بوشهر آماده حماسه‌ای دیگر / فرآیند انتخابات در 1759 شعبه اخذ رأی آغاز شد‌

منبع: فارس