آتش گسترده در انبار سیلندر گازمایع در قم

حوادث رکنا:برخی منابع محلی از وقوع آتش گسترده در یک انبار سیلندگاز مایع در بلوار خلیج فارس قم خبر دادند.

منبع: رکنا