تفکر انتقادی حلقه گم شده موفقیت کارآفرینان

۲ سال پیش
تفکر انتقادی حلقه گم شده موفقیت کارآفرینان

تفکر انتقادی یکی از مهارت های ضروری و موردنیاز کارآفرینان به منظور دستیابی به موفقیت است. این مهارت علاوه بر مدیران باید به گونه ای مناسب در میان کارمندان شرکت نیز رواج پیدا کند.

منبع: اقتصاد آنلاین