همه موافقان و مخالفان FATF در مجمع تشخیص

۳ سال پیش
همه موافقان و مخالفان FATF در مجمع تشخیص

موافقان و مخالفان لوایح مربوط به FATF چه کسانی هستند؟

منبع: ایسنا