نیروهای مسلح در بهترین وضعیت و اوج اقتدار قرار دارند

۳ سال پیش
نیروهای مسلح در بهترین وضعیت و اوج اقتدار قرار دارند

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح کشورمان را در بهترین وضعیت دانست و توصیف این وضعیت را قرار داشتن در اوج اقتدار تعریف کرد.

منبع: ایسنا