اعتراضات کاندیداهای اتاق به دست انجمن نظارت رسید

۳ سال پیش
اعتراضات کاندیداهای اتاق به دست انجمن نظارت رسید

رییس هیات نظارت بر انتخابات اتاق گفت: اعتراضات کاندیدها توسط هیات نظارت رسیدگی و به انجمن نظارت فرستاده شده است.

منبع: اقتصاد آنلاین