موزه زمین شناسی دانشگاه تهران در فهرست موزه های جهانی قرار گرفت

براساس آخرین اخبار بدست آمده، موزه زمین شناسی دانشگاه تهران در فهرست موزه های جهانی قرار گرفت.

منبع: همگردی