بیانیه آمریکا در فعال سازی«مکانیسم ماشه» اثر قانونی ندارد

سفیر ایران در انگلیس گفت: شورای امنیت سازمان ملل پرونده درخواست آمریکا برای به کار انداختن «مکانیسم ماشه» را خواهد بست.

منبع: مهر