خداحافظی هماهنگ کننده سازمان ملل در تهران از مردم ایران

هماهنگ کننده پیشین سازمان ملل از ایران با معرفی جانشین موقت خود اعلام کرد ایران را ترک می کند.

منبع: ایسنا