خبرگزاری فارس - کنشگران و میدان‌سازان در پارادایم تمدن سایبری

در طیف حکومت مردان، دسته‌هایی منفعل و دسته‌هایی کنشگر و فعال محسوب می‌شوند. حکومت مردانی که در این میان، می‌دانند که نمی‌توان منفعلانه با پارادایم جدید برخورد کرد، و باید نقش فعالی را در آن ایفا نمود،…

منبع: فارس نیوز