دیدگاه منوچهر آتشی درباره شعر جنگ

منوچهر آتشی معتقد بود: «در شعر جنگ یک گلوله مؤلفه نیست، بلکه عاطفه مؤلفه است.»

منبع: ایسنا