سخنان رئیس جمهوری در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد

رییس جمهوری امروز سه شنبه در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بیان این که برای جهان امروز زمان "نه" گفتن به زورگویی و قلدرمآبی است، گفت: دوران سلطه و هژمونی به سرآمده است.ملت ها و فرزندان ما سزاوار دنیایی بهتر، امن تر و قانون مدارتر هستند.

منبع: ایرنا