هنوز لیست خانه‌های خالی به سازمان مالیاتی نرسیده است

معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی گفت:‌ هنوز دسترسی و دیتای خانه‌های خالی تحویل سازمان نشده است.

منبع: اقتصاد آنلاین