کاهش چشمگیر بینندگان تلویزیونی جوایز اِمی

پخش تلویزیونی هفتاد و دومین دوره جوایز تلویزیونی امی با ۶.۱ میلیون بیننده به کمترین میزان خود در تاریخ این جوایز رسید.

منبع: ایسنا