جایگاه تفکر نقادانه در کتاب‌های دوره ابتدایی

بررسی‌های یک پژوهش حاکی از این است که به تفکر نقاد در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی توجه کافی نشده است و میزان توجه به این موضوع در پایه‌های مختلف یکسان نیست.

منبع: ایسنا