«سامانه یکپارچه پیام ایران» راه اندازی می شود

یک سال پیش
«سامانه یکپارچه پیام ایران» راه اندازی می شود

«سامانه یکپارچه پیام ایران» به عنوان صندوق الکترونیک خدمات دولت با هدف فراهم کردن امکان تبادل الکترونیکی میان مردم و دستگاههای دولتی تا ۶ ماه آینده باید توسط سازمان فناوری اطلاعات ایجاد شود.

منبع: مهر