مستندات دخالت آمریکا در انتخابات ایران

یک سال پیش
مستندات دخالت آمریکا در انتخابات ایران

در حالی که آمریکا تاکنون هیچ سندی دال بر دخالت ایران در انتخاباتش ارائه نداده، شواهد و مستندات زیادی وجود دارد که در سه انتخابات ریاست جمهوری اخیر کشورمان، آمریکا دخالت های فراوانی کرده است.

منبع: جام نیوز