دولت بودجه صوری می‌دهد؛ یکی از ارکان نظارت از دست رفته است!

یک سال پیش
دولت بودجه صوری می‌دهد؛ یکی از ارکان نظارت از دست رفته است!

کارشناس اقتصادی می‌گوید دولت در سالهای اخیر با تدوین و ارائه بودجه صوری به مجلس، عملا باعث کاهش قدرت نظارتی مجلس شده است.

منبع: مهر