ممانعت دولت آمریکا از شرکت مجازی دو اندیشمند در همایش ایران!

یک سال پیش
ممانعت دولت آمریکا از شرکت مجازی دو اندیشمند در همایش ایران!

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: دولت آمریکا با حضور دوتن از استادان آمریکایی برای سخنرانی در یک همایش علمی مخالفت کرد، آزادی بیان برای مدعیان غربی تنها بازیچه‌ای برای تأمین اهدافشان است.

منبع: مهر