مجمع گفتگوی منطقه‌ای تشکیل میدهیم/باکشورگشایی داعشی مقابله میکنیم

یک سال پیش
مجمع گفتگوی منطقه‌ای تشکیل میدهیم/باکشورگشایی داعشی مقابله میکنیم

سخنگوی دولت گفت: کوشش موفق کشورمان برای مقابله با کشورگشایی داعشی امروز در فضای پسا داعشی منطقه در اشکال نرم و دیپلماتیک خود دنبال می‌شود.

منبع: مهر