رئیس و اعضای شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور منصوب شدند

یک سال پیش
رئیس و اعضای شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور منصوب شدند

با حکم مهرداد بذرپاش، رئیس و اعضای شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور منصوب شدند.

منبع: ایسنا