مشاور روحانی: این آمریکا است که راهی جز بازگشت به میز مذاکره ندارد

یک سال پیش
مشاور روحانی: این آمریکا است که راهی جز بازگشت به میز مذاکره ندارد

مشاور رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه ایران بازیچه نیست، بازی گردان است، اظهار کرد: این آمریکا است که راهی جز بازگشت به میز مذاکره ندارد.

منبع: ایسنا