جزئیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس

یک سال پیش
جزئیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس

عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس جزئیات طرح شفافیت آرای نمایندگان را تشریح کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین