فاصله زیاد خصوصی سازی در ایران با استانداردهای جهانی

یک سال پیش
فاصله زیاد خصوصی سازی در ایران با استانداردهای جهانی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، آنچه که در ایران تحت عنوان خصوصی سازی اجرایی شده، فاصله‌ای قابل توجه با اهداف و برنامه‌ها و استانداردهای جهانی دارد.

منبع: ایسنا