ترامپ مثل یک مرد نتیجه انتخابات را بپذیرد

یک سال پیش
ترامپ مثل یک مرد نتیجه انتخابات را بپذیرد

منبع: جام نیوز