صاحبخانه‌ها در پرداخت مالیات همکاری نمی‌کنند

یک سال پیش
صاحبخانه‌ها در پرداخت  مالیات همکاری نمی‌کنند

روند کند خوداظهاری مالکان، تفکیک قائل نشدن بین واحدهای معمولی با آپارتمانهای لوکس و کمبود طرحهای تشویقی برای سازندگان از جمله ضعفهای قانون مالیات بر خانه های خالی است.

منبع: اقتصاد آنلاین