فیلم | روحانی : کسانی که به دولت نقدی دارند خدمات دولت را ببینند

یک سال پیش
فیلم | روحانی : کسانی که به دولت نقدی دارند خدمات دولت را ببینند

روحانی اظهار کرد کسانی که نسبت به دولت ایرادی دارند و نقدی دارند حتما خدمات دولت را مدنظر قرار بدند، فراموش کردن خدمات نمی تواند یا انصاف و اخلاق سازگاری داشته باشد.

منبع: جام نیوز