مسیرهای امن پرداخت بدهی‌های دولت

۲ سال پیش
مسیرهای امن پرداخت بدهی‌های دولت

با وجودی که اکثر دولت‌ها در دنیا بدهکار هستند، اما عدم مدیریت این بدهی‌ها یکی از چالش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در کشور ما نیز درحالی که تا پیش از سال ۱۳۹۴ هیچ اقدامی برای احصای بدهی‌های دولت انجام نشده بود، با تأسیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در وزارت اقتصاد گام بلندی در این خصوص برداشته شد.

منبع: اقتصاد آنلاین