برگزاری جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

۲ سال پیش
برگزاری جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

منبع: ایسنا