برگزاری انتخابات نماینده سازمانهای مردم نهاد در آبان ماه

۲ سال پیش
برگزاری انتخابات نماینده سازمانهای مردم نهاد در آبان ماه

معاون مشارکتهای اجتماعی سازمان امور اجتماعی گفت: انتخابات نمایندگان سازمانهای مردم نهاد در شوراهای توسعه و حمایت در سه سطح ملی، استامی و شهرستانی برگزار می شود.

منبع: ایسنا