ماجرای ۱۰ ماه مقاومت دولت برای حفظ «پوری‌حسینی»

۲ سال پیش
ماجرای ۱۰ ماه مقاومت دولت برای حفظ «پوری‌حسینی»

نمایندگان مجلس شرط رای اعتماد به فرهاد دژپسند را برکناری رئیس متخلف سازمان خصوصی سازی قرار دادند اما دولت ۱۰ ماه برای حفظ «علی اشرف عبدالله پوری‌حسینی» در برابر نمایندگان مقاومت کرد.

منبع: مهر