نمایندگان مجلس امتیازبندی شوند/ طرح استانی شدن تحول ایجاد می‌کرد

۲ سال پیش
نمایندگان مجلس امتیازبندی شوند/ طرح استانی شدن تحول ایجاد می‌کرد

رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس گفت: اجرای نظام امتیازبندی نمایندگان می‌تواند اقدام موثری در راستای تحول نظام انتخاباتی مجلس باشد.

منبع: مهر