مسئولین دولتی همان تصمیم هایی را گرفتند که در سال های 90 و 91 منتقد آن بودند

۲ سال پیش
مسئولین دولتی همان تصمیم هایی را گرفتند که در سال های 90 و 91 منتقد آن بودند

مجری سابق برنامه پایش گفت: تمامی مدیران اقتصادی که الان در راس هستند، در آن سال های 90 و 91 که بیرون دولت بودند، منتقد وضع موجود بودند. اما وقتی خودشان به مدیریت رسیدند، همان تصمیمات سال های 90 و 91…

منبع: جام نیوز