موفقیت شهرستان کهگیلویه در گرو رهایی از سیاسی بازی

۳ سال پیش
موفقیت شهرستان کهگیلویه در گرو رهایی از سیاسی بازی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: موفقیت و توسعه شهرستان کهگیلویه در گرو رهایی از سیاسی بازی است.

منبع: ایسنا