بحران بدهی آمریکا، داد اقتصاددانان را درآورد!

۳ سال پیش
بحران بدهی آمریکا، داد اقتصاددانان را درآورد!

دفتر بودجه کنگره آمریکا نسبت به روند فزاینده کسری بودجه در این کشور هشدار داد.

منبع: اقتصاد آنلاین