نماینده مجلس و سلبریتی جواز قهوه‌خانه دارند!

۳ سال پیش
نماینده مجلس و سلبریتی جواز قهوه‌خانه دارند!

او بر صندلی ریاست اتحادیه‌ای تکیه زده است که مخاطبان فراوان دارد. موافقانش خود را در قامت مشتری نمایان می‌کنند و مخالفانش با ابزار قانون و عرف به مقابله برمی‌خیزند. «قلیان»، آن چیزی است که میان موافقان و مخالفان جا خوش کرده است. همین حساسیت‌ها کار پیش‌بردن مصاحبه را دشوار کرده اما نتیجه قابل قبول بود.

منبع: ایسنا