حجم پیامک‌هایی که زده‌اند اندازه یک کتاب است!

۳ سال پیش
حجم پیامک‌هایی که زده‌اند اندازه یک کتاب است!

«شاید در این شرایط، دلیلی نداشته باشد که درباره پیامک‌های تهدیدآمیز مرتبط با لوایح FATF صحبت کنیم. اگر پیامک‌هایی را که برای من در رابطه با لوایح FATF آمده منتشر کنم، یک کتاب خواهد شد.»

منبع: ایسنا