دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» ظن تداخل وظایف قوا را ایجاد می‌کند

۳ سال پیش
دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» ظن تداخل وظایف قوا را ایجاد می‌کند

یک حقوقدان در رابطه با دستور العمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه»، گفت: اختیاراتی که در این دستور العمل به مقامات قضائی در خصوص تذکر و مطالبه گزارش از سایر قوا داده شده است، ظن تداخل وظایف و اختیارات قوای سه گانه را ایجاد می‌کند.

منبع: ایسنا