۱۸۳ هزار میلیارد توما؛ بدهی دولت به تامین اجتماعی

۳ سال پیش
۱۸۳ هزار میلیارد توما؛ بدهی دولت به تامین اجتماعی

منبع: اقتصاد آنلاین