۲۵ درصد حق مناطق جنگی بازنشستگان لشگری و کشوری را پیگیریم

۳ سال پیش
۲۵ درصد حق مناطق جنگی بازنشستگان لشگری و کشوری را پیگیریم

نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی گفت: ۲۵ درصد حق مناطق جنگی بازنشستگان لشگری و کشوری را به جد پیگیریم.

منبع: ایسنا