منافع اقتصادی سازوکار مالی اروپا برای ایران

۳ سال پیش
منافع اقتصادی سازوکار مالی اروپا برای ایران

اروپا سازوکار مالی ویژه موسوم به SPV را روز گذشته راه‌اندازی کرد و با عملیاتی‌شدن این سازوکار، منافع اقتصادی برای ایران ایجاد خواهد شد که همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط با ایران بخش مهمی از آن است.

منبع: ایسنا