آیا آل اسحاق از شرکت در انتخابات اتاق انصراف داد؟

۳ سال پیش
آیا آل اسحاق از شرکت در انتخابات اتاق انصراف داد؟

آل اسحاق خبر انصرافش از انتخابات اتاق را تکذیب کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین