راهکارهای رییس شورای شهر برای خروج تهران از بحران

۳ سال پیش
راهکارهای رییس شورای شهر برای خروج تهران از بحران

رئیس شورای شهر تهران گفت: پیگیری ۲۰ درصد از احکام ماده ۱۰۰ می تواند درآمد چند هزار میلیاردی برای شهر تهران ایجاد می کند و بحران نقدینگی را حل می کند.

منبع: اقتصاد آنلاین