دادستان کل موقت آمریکا: تحقیقات مولر درباره مداخله انتخاباتی روسیه رو به اتمام است

۳ سال پیش
دادستان کل موقت آمریکا: تحقیقات مولر درباره مداخله انتخاباتی روسیه رو به اتمام است

دادستان کل موقت آمریکا اعلام کرد تحقیقات بازرس ویژه رابرت مولر در خصوص ارتباط میان کمپین ترامپ در سال ۲۰۱۶ با روسیه"رو به خاتمه" است.

منبع: ایسنا