ترامپ دوباره بر شایع بودن تقلب انتخاباتی در آمریکا تاکید کرد

۳ سال پیش
ترامپ دوباره بر شایع بودن تقلب انتخاباتی در آمریکا تاکید کرد

رئیس جمهور آمریکا در توئیتهایی نسبت به وقوع تقلب انتخاباتی (شایع) در آمریکا هشدار داده و خواهان سختگیری در قوانین مربوط به شناسایی رای دهندگان شد.

منبع: ایسنا