ارتش آلمان با معضل پیدا کردن اعضای جدید مواجه است

۳ سال پیش
ارتش آلمان با معضل پیدا کردن اعضای جدید مواجه است

نیمی از درخواست کنندگان برای ورود به ارتش آلمان نامناسب و بدون انگیزه بوده و حتی پاسپورت آلمانی ندارند.

منبع: ایسنا