در جلسه هیأت دولت پاداش آخر سال کارکنان دولت چقدر تعیین شد؟

۳ سال پیش
در جلسه هیأت دولت پاداش آخر سال کارکنان دولت چقدر تعیین شد؟

منبع: آپارات