سهام آسیایی رشد کرد

۳ سال پیش
سهام آسیایی رشد کرد

روز دوشنبه، پس از اعلام بازگشایی دولت آمریکا، که چندین هفته انرژی بازارها را گرفته بود، سهام آمریکا و پس از آن، سهام آسیایی رشد کردند.

منبع: اقتصاد آنلاین