انتقاد از درآمدزایی پژوهشگاه تربیت بدنی/لزوم ورود به عرصه ورزش همگانی

۳ سال پیش
انتقاد از درآمدزایی پژوهشگاه تربیت بدنی/لزوم ورود به عرصه ورزش همگانی

معاون پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران با اشاره به "ورزش همگانی" و "ورزش قهرمانی" به عنوان دو حوزه نیازمند پژوهش در کشور، از فاصله بین ورزش و دانشگاه انتقاد و تصریح کرد: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم درصدد است تا به صورت موردی درآمدزایی کند.

منبع: ایسنا