من کشاورز هستم/فکر می کردند ما برای تشکیل حزب ندا "ماموریتی"داریم

۳ سال پیش
من کشاورز هستم/فکر می کردند ما برای تشکیل حزب ندا

می‌گوید "فراموش نکردیم وقتی شرق و غرب ما را در جنگ تحمیلی تنها گذاشتند؛مستشران سوریه و لیبی به کمکمان آمدند".منتظر کسی مثل ماهاتیر محمداست تا با فساد مبارزه کند. می‌پرسد"ما چه چیزی برای پیشرفت کم داریم؟".

منبع: ایسنا